Wiekowanie należności i zapasów

Potrzebujesz zrobić wiekowanie należności czy zapasów?

Nie czujesz się na siłach lub nie masz czasu aby to zrobić? Pomożemy Ci!

Wiekowanie należności czy zapasów są głównie potrzebne do tego aby zaprezentować dane w notach do rocznego sprawozdania finansowego  ale nie tylko.  Wiekowanie należności wykorzystujemy do śledzenia zaległości naszych dłużników aby mieć świadomość co może zaburzyć naszą płynność finansową w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o zapasy to wiekowanie zapasów jest bardzo ważnym narzędziem do analizy stanów zapasów pod kątem ich przydatności:

 • do spożycia (w przypadku artykułów spożywczych)
 • zdatnych do użytku (w przypadku towarów mających konkretny okres żywotności)
 • czy cyklu życia danego towaru

Jeżeli na  dzień bilansowy dany składnik aktywów utracił całkowicie lub częściowo zdolność do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych, należy dokonać odpisu aktualizującego, obniżającego na dzień bilansowy jego wartość bilansową.

W przypadku należności handlowych  wiekowanie należności jest pomocnym narzędziem w określeniu ich realnej wartości na dzień bilansowy i sprawdzi się również do systematycznej analizy w trakcie roku.

Odpisy te najczęściej są tworzone z wykorzystaniem struktury wiekowania należności i danych historycznych potwierdzających nieściągalność należności w określonym przedziale wiekowania.

KIEDY DOKONAĆ ANALIZY?

Ustawodawca nie narzuca terminów, kiedy należy dokonać ocenę stanu zapasów czy należności pod kątem utraty ich wartości. Określa jedynie, że wycena aktywów powinna się odbywać nie rzadziej niż na dzień bilansowy, tym samym najbardziej odpowiednim wydaje się  dzień na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. W niektórych jednostkach takie analizy dokonuje się raz na kwartał, a nawet raz w miesiącu. Wszystko zależy od polityki rachunkowości i obowiązujących zasad rachunkowości wewnątrz jednostki.

JAKIE PRZEDZIAŁY WIEKOWANIA ZASTOSOWAĆ?

Ustawa o rachunkowości nie wskazuje konkretnych przedziałów wiekowych dla należności i zapasów.

Sporządzając sprawozdanie finansowe, koniecznym jest przeprowadzenie procedury aktualizacji wartości zapasów jak i należności. Z uwagi na to, że nie ma wskazań jakie przedziały wiekowania jednostka powinna zastosować, może ona we własnym zakresie ustalić przedziały, które są adekwatne do rodzaju prowadzonej działalności

Najczęściej spotykane przedziały wiekowe, są zaprezentowane poniżej.

kalkulatorksiegowy.pl - przedziały wiekowania rozrachunków i zapasów

ODPISY AKTUALIZUJĄCE ZAPASY ORAZ NALEŻNOŚCI

Zasady tworzenia odpisów aktualizujących również ustalane są wewnętrznie w jednostce jako, że   ustawę o rachunkowości również nie narzuca ich zasad tworzenia

Najczęściej jednostki przyjmują poniższe zasady:

 • zapasy – odpis tworzy się dla zapasów przeterminowanych powyżej 2 lat. W przypadku niektórych branż np. branży mięsnej –  towary wyprodukowane pół roku wcześniej mogą być uznane za towary objęte pełnym odpisem aktualizującym z uwagi na ich utratę przydatności do spożycia.
 • należności – odpisy tworzy się na należności przeterminowane powyżej 2 lat.  Natomiast należy podkreślić, że okresy te związane z terminami przedawnienia roszczeń, z których dana należność wynika. Termin 2 lat wynika z  art. 554 Kodeksu Cywilnego.. W spółkach gdzie narzucone są grupowe zasady rachunkowości zdarzają się nawet odpisy na należności zalegające powyżej 180 dni.

Analizując salda należności przy tworzeniu odpisów aktualizujących trzeba również brać pod uwagę kondycję finansową dłużnika  i w tym zakresie powinno się dokonać wnikliwej analizy. W przypadku wysokiego prawdopodobieństwa niespłacalności należności jednostka powinna objąć te salda odpisem aktualizującym i to pomimo braku istotnego przeterminowania wynikającego z wiekowania należności.

Poniżej kilka przykładów takich przypadków należności:

 • w trakcie procesu sądowego
 • co do których Komornik umorzył egzekucję
 • których dłużnik został postawiony w stan upadłości
 • nieściągalne – problemy z płynnością dłużnika
 • których dłużnika postawiono w stan likwidacji lub restrukturyzacji
 • kwestionowane przez dłużnika

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO WIEKOWANIA ?

W celu dokonania wiekowania należy przygotować  dane  odnoszące się do dokonanych transakcji  w excelu, – Krok 1 i 2

kalkulatorksiegowy.pl - wiekowanie należności i zapasów - kroki

Przed rozpoczęciem pracy należy podsumować zapisy i uzgodnić je do salda w obrotówce. Idealnie by było gdyby salda były już potwierdzone potwierdzeniami sald lub inwentaryzacja zapasów. Wówczas mamy pewność, że pracujemy na ostatecznych danych. Ale oczywiście krok 2 nie jest bezwzględnie wymagany.

Krok 3 i 4 zrobimy za Ciebie.

Przygotujemy w excelu wiekowanie danych w przedziałach, które Cię interesują.

Oprócz wiekowania każdej z pozycji, będzie również podsumowanie wszystkich przedziałów wiekowych.

Na ostatnim etapie dokonacie Państwo stosownych odpisów aktualizujących na podstawie danych od nas otrzymanych – Krok 5

Kliknij aby zobaczyć naszą ofertę

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 7 ust. 1, art. 28 ust. 1 pkt 7, art.46 ust.2
 • ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 23 ust. 1 pkt 21 i ust. 3
 • Kodeks Cywilny art. 554
 • ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16 ust. 1 pkt 26a, ust. 2a pkt 1

Zobacz nasze inne wpisy:

Jak zrobić cash flow?

Audyt przedzakupowy na czym polega?

Dodaj komentarz