Przekształcenie leasingu

Nierzadko zdarza się, że leasing bilansowo jest finansowy, a podatkowo – operacyjny. I w pewnym momencie trzeba zrobić przekształcenie leasingu na leasing finansowy.

Sprawa w teorii wydaje się być prosta. Gorzej jest w szczegółach, gdy robi się to raz na jakiś czas lub po raz pierwszy…

Zaczynasz od przeczytania dostępnych artykułów na temat przekształcenia leasingu operacyjnego, potem zastanawiasz się nad kupnem książki ale czasu jest nie wiele. Prawda jest taka, że o teorii poczytasz i to sporo ale w praktyce nie wiesz jak się do tego zabrać, bo konkretnych przykładów brak.

A żeby dobrze to zrobić, to trzeba wziąć pod uwagę sporą ilość danych, dokonać obliczeń a następnie ujawnić leasing w księgach oraz zaksięgować na odpowiednich kontach.

kalkulatorksięgowy.pl - przekształcenie leasingu na leasing finansowy

Kto powinien przekształcić leasing operacyjny na leasing finansowy?

Przekształceń powinna dokonać Spółka, która będzie badana przez Biegłego Rewidenta po raz pierwszy  i nie korzysta z uproszczeń. Aby to zrobić należy dokonać stosownych przekształceń w księgach.

Jakie koszty ująć w księgach?

W związku z tym, dla celów podatkowych na leasingobiorcy będzie ciążył obowiązek oddzielenia kosztów bilansowych od podatkowych. Co wiąże się z tym, że w kosztach bilansowych należy co miesiąc ujmować miesięczne odpisy amortyzacyjne oraz części odsetkowe rat leasingowych, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Natomiast do kosztów podatkowych należy zaliczać kwoty netto rat leasingowych wynikających z  otrzymywanych faktur  od finansującego.

Kiedy przekształcić leasing na leasing finansowy?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 3 ust. 4) należy uznać za leasing finansowy, umowy spełniające co najmniej jeden warunek z poniższej listy:

1)umowa leasingu przenosi własność przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu
2) w umowie zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego. Cena powinna być niższa od wartości rynkowej z dnia nabycia
3) okres umowy, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego. Przy czym okres nie może być krótszy niż 3/4 tego okresu.
4) suma opłat pomniejszonych o dyskonto przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień.
5) zawiera przyrzeczenie finansującego zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy
6) przewiduje możliwość jej wypowiedzenia
7) przedmiot umowy dostosowano do indywidualnych potrzeb korzystającego.

Jeżeli analiza powyższych warunków wykaże, że żaden z nich nie jest spełniony, wówczas umowa leasingu kwalifikowana jest jako leasing operacyjny. Natomiast jeżeli chociaż jeden z warunków został spełniony, to umowę leasingu należy zakwalifikować jako leasing finansowy i dokonać przekształcenia leasingu na leasing finansowy.

Najczęściej spotykane błędy przy przekształceniu leasingu na leasing finansowy

  • błędnie przyjęta stopa oprocentowania
  • błędnie przyjęta wartość początkowa przedmiotu leasingu
  • błędne rozliczenie VAT’u
  • błędna kalkulacja zobowiązania z tytułu leasingu
  • błędne zaksięgowanie rozliczenia leasingu na kontach

Reasumując, ryzyko popełnienia błędu jest duże, nie trać więc czasu na przekształcenie leasingu operacyjnego na leasing finansowy – zostaw to nam!

Przygotujemy dla Państwa kalkulację przekształcenia 10 umów leasingowych wraz z księgowaniami


Potrzebujemy jedynie otrzymać dane z umów leasingowych i datę na jaką ma być przygotowane przekształcenie

Sprawdź naszą ofertę!

Dodaj komentarz