Rezerwy na nagrody jubileuszowe i ich problemy

Obowiązek tworzenia rezerw

„Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów ( jak również rezerw na nagrody jubileuszowe) w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników„.

art. 39 ust. 2 pkt 2 Ustawy o rachunkowości

Są to m.in. świadczenia emerytalne, a także przyszłe świadczenia wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

Osoby, które nie muszą tworzyć rezerw pracowniczych:

Zgodnie z umową o rachunkowości niektóre podmioty są zwolnione z obowiązku tworzenia rezerw jubileuszowych zgodnie z art. 39. 6 i 7:

 • Jednostki małe oraz mikro z wyłączeniem spółek kapitałowych
 • Organizacje pozarządowe
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP
 • Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Metoda wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe:

W wyznaczaniu wysokości rezerw na nagrody jubileuszowe, należy wystosować metodę zalecaną przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19 (MSR 19) , Krajowy Standard Rachunkowości 6 (KSR 6).

Jednostka powinna dokonać wyceny rezerwy jubileuszowej nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Wartość rezerwy szacujmy w sposób rzetelny i odzwierciedlający najdokładniejszą kwotę zobowiązania na dzień tworzenia rezerwy z uwzględnieniem ryzyka oraz niepewności związanych z prowadzoną działalnością jednostki.  

W przeciwieństwie do odpraw emerytalnych, rentowych i pośmiertnych, nagroda jubileuszowa jest w Polsce dobrowolna.

Jeżeli jednostka wyznacza jednak rezerwy na nagrody jubileuszowe (których zasady przyznawania powinny być opisane w regulaminie wynagradzania) i stanowią one znaczną wartość ogólnej wysokości rezerw na świadczenia pracownicze, to z reguły są wyższe niż inne rezerwy pracownicze.

Dlaczego? Związane jest to przede wszystkim z faktem, iż w całym okresie zatrudnienia pracownika nagroda jubileuszowa może być (ale nie musi) wypłacana kilkukrotnie. Najczęściej takie rezerwy na nagrody jubileuszowe wypłaca jednostka raz na 5 lat, kiedy odprawy emerytalne, rentowe czy pośmiertne mogą wystąpić tylko raz.

Najczęstsze błędy w tworzeniu rezerw jubileuszowych:

Jednymi z najczęstszych błędów jakie można napotkać przy sporządzaniu rezerw na nagrody jubileuszowe są:

 • Nieuwzględnianie okresu gwarantowanego – w przypadku przechodzenia pracownika na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. A do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej pozostaje mniej niż 12 miesięcy. Wówczas pracownik powinien otrzymać nagrodę jubileuszową w dniu rozwiązania stosunku pracy.
 • Tworzenie rezerw na nagrody jubileuszowe tylko na najbliższe płatności. Jest to niezgodne z ustawą o rachunkowości, MSR  19 oraz KRS 6.
 • Nie uwzględnianie wzrostu wynagrodzeń
 • Nie uwzględnianie dyskonta bądź zastosowanie złej stopy dyskonta
 • Błędy rachunkowe w kalkulacji rezerw

Jak wyliczyć rezerwy na nagrody jubileuszowe?

Wyliczanie nagrody jubileuszowej jak i jej rezerwy wiąże się jaki plan przedstawiła spółka na tą nagrodę. Standardowo spółka określa ilość lat i wysokość nagrody jaka przypada na dany jubileusz. Przykładowo spółka zgodnie z planem wynagrodzeń, wynagradza swoich pracowników po 20 latach pracy nagrodą jubileuszową i następnie będą one wypłacane przez spółkę co 5 lat.

 • 100% wynagrodzenia miesięcznego za 20 lat pracy
 • 125% wynagrodzenia miesięcznego za 25 lat pracy
 • 175% wynagrodzenia miesięcznego za 30 lat pracy
 • 250% wynagrodzenia miesięcznego za 40 lat pracy
 • 300% wynagrodzenia miesięcznego za 45 lat pracy

Do wyliczenia nagrody jubileuszowej równie ważne są średni wzrost wynagrodzeń jaki planuje spółka oraz czynnik dyskontujący niezbędny do wyliczenia rezerwy. Dzięki tym danym jesteśmy w stanie wyliczyć za jaki czas, dany pracownik powinien otrzymać nagrodę.

Jeżeli nie jesteś pewny jak wyliczyć rezerwę na nagrody jubileuszowe to polecamy:

Kalkulacja rezerwy na nagrody jubileuszowe  <kliknij w link>

Dlatego przygotowaliśmy gotowy plik excelowy, w którym znajdziecie:

 1. Jakie dyskonto przyjąć do kalkulacji
 2. Jak obliczyć okres pozostający do przyznania nagrody jubileuszowej
 3. Jak uwzględnić przewidywane podwyżki  wynagrodzeń
 4. Automatyczne kalkulacje
 5. Schemat księgowań

I co najważniejsze, otrzymacie plik w którym będziecie mogli skalkulować prawidłowo rezerwę na nagrody jubileuszowe

Kliknij aby zobaczyć naszą ofertę

Dodaj komentarz