REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU
www.kalkulatorksiegowy.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego kalkulatorksiegowy.pl prowadzonego przez: Im Finance Sp. zo.o. przy ul. Antoniego Solariego 4, 02-070 Warszawa, KRS 0000735567 REGON 380463560, NIP 7010826018 e-mail: office@kalkulatorksiegowy.pl oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.

 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
  • Produkt – produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;
  • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.kalkulatorksiegowy.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem, którego otrzymuje dostęp do Produktów;
  • Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Usługodawcą  a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu;
  • Usługodawca/Administrator Danych Osobowych:
  • Im Finance Sp.zo.o.Sp.k przy ul. Antoniego Solariego 4, 02-070 Warszawa, KRS 0000735870 REGON 380641121, NIP 7010829057
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj Produktu.
  • Polityka – niniejszy dokument Polityki prywatności i plików cookies.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność Usługodawcy i chronione są prawami autorskimi.
 3. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto.

II. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak m. in.: dane do faktury, adres e-mail, sposób płatności.

III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, danych do faktury.
 4. Podany adres e-mail mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  1. głównych cechach Produktu,
  1. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami. Pliki wysyłane są elektronicznie wobec czego nie naliczy się opłata za koszty wysyłki.
  1. możliwości odstąpienia od umowy.
 6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 8. Umowa zostaje zawarta w chwili opłacenia Zamówienia do realizacji.
 9. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Usługodawcy bądź przez innego operatora płatności.

IV. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
 2. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty przelewem poprzez system Przelewy24
 3. Płatności są obsługiwane przez PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg
 4. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez możliwość pobrania plików bądź poprzez wysyłkę via mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności lub w innym terminie w zależności od wyboru Produktu.
 5. Dostawa Produktów cyfrowych jest nieodpłatna.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od kupionej usługi w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego zakupu pod warunkiem, że nie została opłacona, a materiały cyfrowe nie zostały udostępnione.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail podany w Regulaminie.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 2. Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Usługodawcy na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 5. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
 6. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe, Usługodawca Serwisu zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

VII. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności znajdującej się poniżej.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługodawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.
 5. Produkty i treści w nich zawarte nie stanowią porady w rozumieniu ustawy z dn. 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Usługodawcą  a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Usługodawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Usługodawcą , korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Usługodawcą  a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2021 roku.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis.