Rezerwy emerytalne, jak je wyliczyć?

Co roku słyszę pytania od księgowych czy rezerwy emerytalne muszą być wyliczone przez aktuariusza?

Jaka jest odpowiedź? To zależy 😉

A zależy m.in od:

 • Zastosowanych zasad sporządzania SF czy wg UoR czy wg MSR’ów
 • Wielkości spółki (układy zbiorowe, porozumienia z pracownikami)
 • Skomplikowania naliczania wynagrodzeń (widełki wynagrodzeń, wpływ stażu pracy na wynagrodzenie)
 • Poziomu istotności rezerw na świadczenia pracownicze (liczymy czy suma rezerw emerytalnych, pośmiertnych oraz na niewykorzystane urlopy jest istotna)
 • Budżetu przeznaczonego na kalkulację
 • Biegłego Rewidenta, który akceptuje wyliczenia

Odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym i co należy podkreślić nie podlega ozusowaniu. Zgodnie z artykułem 92  Kodeksu Pracy, stanowi jednomiesięczne wynagrodzenie ustalane tak jak podstawa ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

W praktyce często wewnętrzne regulacje spółek takie jak Regulamin Wynagradzania czy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy gwarantują odprawę wyższą niż ustawowa np. wielokrotność kwoty bazowej zależnej od stażu pracy.

kalkulatorksiegowy.pl rezerwy emerytalne
kalkulatorksiegowy.pl rezerwy emerytalne

Co mówi UoR o rezerwach emerytalnych?

Zgodnie z Uchwałą Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. przyjęty został KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” gdzie w punkcie 4.7 napisano:

„Podstawą wyceny rezerw na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników są przepisy prawa pracy, regulaminów wynagrodzeń, układów zbiorowych i innych wiążących porozumień pracodawców z pracownikami. A szacunek kwoty rezerwy powinien uwzględniać obowiązkowe obciążenie pracodawcy, wynikające z obowiązujących na dzień szacowania rezerwy przepisów (np. składki emerytalne i rentowe)”

Co mówi MSR 19 o rezerwach emerytalnych?

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze”  w punkcie 59 zaleca szacowanie rezerw na świadczenia emerytalne poprzez wycenę aktuarialną ale uwaga, nie wprowadza jednak takiego wymogu. Tak więc dla sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości to jest jedynie zalecenie.

Wycena rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze takie jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe powinna zostać przeprowadzona zgodnie z metodologią aktuarialną. Dodatkowo aktuariusz może wycenić rezerwy na: odprawy pośmiertne, dodatki stażowe czy opiekę.

Kto nie musi sporządzać kalkulacji na rezerwy emerytalne?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 39 pkt 6,7 zwolnione z tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych są:

 • Organizacje pozarządowe
 • Jednostki działające na podstawie przepisów prawa kościelnego
 • Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Jednostki małe, jednostki mikro – z wyłączeniem spółek kapitałowych

Co trzeba wziąć pod uwagę przy tworzeniu kalkulacji rezerwy na świadczenia emerytalne?

Czynników jest kilka:

 • Dyskonto
 • Struktura demograficzna
 • Oszacowanie okresu do emerytury
 • Regulamin wynagrodzeń

Dlatego przygotowaliśmy gotowy plik excelowy, w którym znajdziecie:

 1. Jakie dyskonto przyjąć do kalkulacji
 2. Jak obliczyć okres pozostający do emerytury
 3. Jak uwzględnić przewidywane podwyżki  wynagrodzeń
 4. Automatyczne kalkulacje

I co najważniejsze, otrzymacie plik w którym będziecie mogli skalkulować prawidłowo rezerwę emerytalną.

Kliknij aby zobaczyć naszą ofertę

Plik Rezerwy emerytalne

Wnioski:

Przygotowując sprawozdanie finansowe wg ustawy o rachunkowości, mając nieskomplikowany system wynagrodzeń można dokonać kalkulacji rezerw emerytalnych we własnym zakresie. Natomiast sporządzając sprawozdanie finansowe wg MSR zaleca się skorzystanie z wyceny aktuariusza.

Zobacz nasze inne wpisy:

Jak zrobić cash flow?

.

Dodaj komentarz